Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja dotycząca dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2023/2024

Informacja dotycząca dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2023/2024

Zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
(t. j. Dz. U. z 2023, poz. 900 z późniejszymi zmianami) obowiązkiem gminy jest:


1) (art. 32 ust. 6) - zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 (dot. dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym) bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między burmistrzem, a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

2) (art. 39 ust. 4)

a) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 (kształcenie specjalne), bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;

b) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 (dzieci i młodzież
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim uczestniczące w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych), a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

- 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

- 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

 3) zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między burmistrzem,  a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest w 2 formach:

 1. Dowóz zorganizowany (zbiorowy) - Usługa świadczona jest przez dwa samochody osobowe ZOJO przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych (winda) lub przewoźnika w ramach komunikacji gminnej szkolnej.

Zasady dotyczące transportu zbiorowego:

Dowóz dzieci odbywa się od poniedziałku do piątku we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2023/2024 i dotyczy wyłącznie obowiązkowych zajęć edukacyjnych (nie dotyczy zajęć pozalekcyjnych);

- Dowóz odbywa się o ściśle określonych godzinach, uzgodnionych pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym, a Zespołem Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich, na podstawie tygodniowego i stałego planu zajęć lekcyjnych;

- W przypadku rezygnacji z dowozu dziecka, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie na piśmie Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich.

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich ul. 1 Maja 83 lub za pośrednictwem ePUAP Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich:

- wniosek o dowóz dziecka

- kserokopię aktualnego orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,

- zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w roku szkolnym 2023/2024 roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki.

Dokumenty należy złożyć najpóźniej do 31 lipca 2023 r. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wnioski będą przyjmowane w trakcie roku szkolnego.

Wnioski, które wpłyną po ww. terminie będą rozpatrywane po dniu 1 września 2023 r.

 1. Dowóz indywidualny (własnym pojazdem rodzica) - Rodzice, którzy chcą indywidualnie dowozić swoje dziecko do placówki oświatowej otrzymują zwrot kosztów dowozu (zgodnie z art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023, poz. 900 z późniejszymi zmianami, Uchwałą Nr LVIII/749/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24.11.2022 r. w sprawie ustalenia stawki za
  1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych oraz Uchwałą Nr LXII/792/23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów  przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych.

 

art.  39a.  [Sposób realizacji obowiązku dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych]

 1. Obowiązki, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4, gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży
  i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.

2. Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według
     wzoru:

koszt = (a-b) × c gdzie:

gdzie:

a - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy,
i z powrotem,

b - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c – stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu,

 1. Stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu określa rada gminy, w drodze uchwały, przy czym stawka ta nie może być niższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201). 
 2. Zwrot kosztów przewozu, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie umowy zawartej między burmistrzem, a rodzicami.
 3. Burmistrz zawiera z rodzicami umowę, o której mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji, że dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.
 4. Jeżeli rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi, kwotę zwrotu kosztów przewozu ustala się zgodnie
  z ust. 2.

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich ul. 1 Maja 83 lub za pośrednictwem ePUAP Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich:

- wniosek o zwrot kosztów dowozu dziecka

- kserokopię aktualnego orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,

Dokumenty należy złożyć w terminie do 11 sierpnia 2023 r. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wnioski będą przyjmowane w trakcie roku szkolnego.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Informacja dotycząca dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2023-2024.docx (DOCX, 21.96Kb) 2023-07-07 15:14:47 96 razy
2 wniosek_o_dowoz_zorganizowany.doc (DOC, 48.50Kb) 2023-07-07 15:14:47 119 razy
3 wniosek_o_zwrot_kosztow_dowozu.doc (DOC, 63.50Kb) 2023-07-07 15:14:47 98 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominika Ożga 07-07-2023 15:14:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominika Ożga 07-07-2023
Ostatnia aktualizacja: Dominika Ożga 07-07-2023 15:15:43