Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Art. 122;
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;
 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
 6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Uwagi

 1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.
 2. Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy o Prawie oświatowym dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

1. do 8 081 zł - w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia),

2. 254 zł - przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia).

Waloryzacja dofinansowania

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Termin składania dokumentów

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
 2. Załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem:
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,
 • Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy,
 • Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • Kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 • Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
  • Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
  • Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,
   • Kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
   • Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
   • Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
   • Oświadczenie o poniesionych kosztach.

Forma przyznania dofinansowania

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Termin realizacji sprawy

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Miejsce załatwienia sprawy

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich ul. Nowowiejska 4, 55-080 Kąty Wrocławskie, pokój nr 5.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 klauzula RODO.rtf (RTF, 47.36Kb) 2023-04-19 12:20:03 132 razy
2 oswiadczenie_o_braku_naruszen_w_czasie_epidemii.docx (DOCX, 16.30Kb) 2022-10-27 13:06:49 156 razy
3 Wniosek o dofinansowanie kosztow ksztalcenia młodocianych pracownikow.rtf (RTF, 124.69Kb) 2018-11-26 15:13:16 750 razy
4 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.pdf (PDF, 146.25Kb) 2018-11-26 15:13:16 657 razy
5 Oświadczenie o otrzymanej_nieotrzymanej pomocy de minimis.rtf (RTF, 124.05Kb) 2018-11-26 15:13:16 664 razy
6 Zawiadomienie o zawarciu umowy.rtf (RTF, 87.42Kb) 2018-11-26 15:13:16 691 razy
7 Oświadczenie o poniesionych kosztach.doc (DOC, 47.50Kb) 2018-11-26 15:13:16 702 razy
8 Oswiadczenia_o_de_minimis.rtf (RTF, 80.35Kb) 2015-10-22 12:16:39 444 razy
9 formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis.xlsx (XLSX, 76.61Kb) 2014-11-28 13:42:11 596 razy
10 wniosek_o_zwrot_kosztow_ksztalcenia_mlodocianego_pracownika.rtf (RTF, 87.69Kb) 2013-11-08 11:57:05 761 razy
11 formularz_informacji_o_wnioskodawcy.rtf (RTF, 354.12Kb) 2013-11-08 11:57:05 282 razy
12 oswiadczenia_o_pomoc_de_minimis.rtf (RTF, 80.35Kb) 2013-11-08 11:57:05 142 razy
13 oswiadczenie_zwykle.rtf (RTF, 67.93Kb) 2013-11-08 11:57:05 658 razy
14 zawiadomienie.doc (DOC, 28.50Kb) 2013-11-08 11:53:17 660 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Osiński 08-11-2013 11:53:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agata Opalińska 08-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Dominika Ożga 19-04-2023 12:20:03