Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.zojo.katywroclawskie.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
Informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo. Serwis zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów.
b) nieproporcjonalne obciążenie:
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:
Treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2024-03-18
Metoda przygotowania oświadczenia:
samoocena
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2024-03-18

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną, o którą chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później , niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe , podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym , kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe , podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Górska, agnieszka.gorska@katywroclawskie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48713347200. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
agnieszka.gorska@katywroclawskie.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
71/334-72-00

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną, o którą chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Po wyczerpaniu wszelkich możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich. https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2024-03-18
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
-
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Górska, agnieszka.gorska@katywroclawskie.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48713347200 .
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich znajduje się przy ul. 1 Maja 83. Parking: • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 2 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą. • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane. • Parking jest bezpłatny. • Miejsca parkingowe są dostępne przy parkingu ogólnym. Pies asystujący: • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu. Wejście do budynku: • Wejście główne ZOJO znajduje się w budynku PKP od strony parkingu po prawej stronie. • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku. • Drzwi musisz otworzyć ręcznie. • Otwierają się na zewnątrz. • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły. • Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej. • Skorzystaj z domofonu przy drzwiach. Przestrzeń za wejściem: • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna. • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone. • Punkt obsługi znajduje się po lewej stronie wejścia ok. 5 m za drzwiami. • Blat jest obniżony i może do niego podjechać osoba na wózku. Ciągi poziome: • Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach. • Wszystkie korytarze są dostępne. Ciągi pionowe: • Możesz skorzystać z windy. Schody: • Ciąg schodów składa się z 24 stopni. • Stopień ma wysokość 19 centymetrów. • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu. Winda: • Drzwi windy otwierają się automatycznie. • Szerokość drzwi wynosi 90 centymetrów. • Winda znajduje się w budynku. • Kabina windy ma głębokość 140 centymetrów i szerokość 110 centymetrów. • Przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille'a. • Przyciski sterujące mają duże oznaczenia. • Najniższe przyciski sterujące znajdują się na wysokości 90 centymetrów. • W windzie są komunikaty głosowe. • W razie problemów - zadzwoń do obsługi na numer telefonu: 801447206. Pomieszczenia: • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach. Łazienka: • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością. • Drzwi otwierają się na zewnątrz. • Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej. • Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów. • Przestrzeń manewrowa wynosi 180 centymetrów. • Przestrzeń manewrowa przed ustępem wynosi 210 centymetrów. • Przestrzeń po lewej wynosi 35 centymetrów. • Przestrzeń manewrowa po prawej stronie ustępu wynosi 30 centymetrów. • Nie ma pochwytów przy ustępie.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku:

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich zapewnia dostępność tłumacza języka migowego.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:
-

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne: