Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr X/92/11 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić gminy, osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadającej osobowości prawnej. Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego wymaga wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzi Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 201 1r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy.

Dokumentacja związana z wpisem, zmianą wpisu czy wykreśleniem przekazywana jest wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego.

Zasady dokonywania wpisu:

Elektroniczny wniosek o wpis, zmianę danych oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych: Na portalu Emp@tia, dostępnym pod adresem www.empatia.mpips.gov.pl, w module E-wnioski udostępniana jest usługa umożliwiająca złożenie elektronicznego wniosku o wpis, zmianę danych oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wzoru dokumentów elektronicznych o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Z 2014 r., poz. 193). Osoba/podmiot chcący złożyć wniosek za pomocą portalu Emp@tia, powinna:

  • założyć na nim konto, do czego niezbędne będzie, w celu zweryfikowania tożsamości, posłużenie się bezpiecznym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym e-PUAP,
  • w module e-Wnioski wybrać opcję Dokumenty, Nowy dokument, Opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3,
  • wybrać odpowiedni wniosek o wpis lub wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych bądź informację o zmianie danych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych,
  • wybrać gminę, do której wniosek/informacja będzie skierowany,
  • wypełnić wniosek/informację wymaganymi danymi,
  • wysłać wniosek/informację potwierdzając bezpiecznym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym e-PUAP.

Wypełniony na portalu Emp@tia wniosek, po wysłaniu go do właściwej gminy, trafi na konto danej gminy w Rejestrze Żłobków, gdzie będzie obsłużony przez gminę, która wykorzystując funkcjonalności aplikacji Rejestr Żłobków, może wydać wnioskodawcy odpowiedni dokument w formie elektronicznej potwierdzający wpis, aktualizację lub wykreślenie z Rejestru.

W celu sprawdzenia zgodności danych, Burmistrz Miasta i Gminy może żądać dodatkowych dokumentów (zgodnie z ustawą). Przedstawienie tych dokumentów nie jest wymagane, w przypadku gdy Burmistrz Miasta i Gminy może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych. Burmistrz Miasta i Gminy wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru w terminie 7 dni od złożenia wniosku (elektronicznie).

Po dokonaniu wpisu do rejestru Burmistrz Miasta i Gminy, w terminie 3 dni od dokonania wpisu, umożliwia podmiotowi prowadzącemu żłobek lub klub dziecięcy dostęp do systemu teleinformatycznego, w zakresie dotyczącym:

1) dokonywania przez podmiot wpisany do rejestru samodzielnych zmian danych lub informacji, o których mowa
w art. 27 ust. 4 pkt 5, 6, 8 i 10 ustawy,

2) sporządzania i przekazywania sprawozdań, o których mowa w art. 64 ust.1 ustawy.

Jeśli podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego albo wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem, Burmistrz Miasta i Gminy odmawia dokonania wpisu żłobka lub klubu dziecięcego do Rejestru w drodze decyzji administracyjnej.

Zasady dokonywania zmian w Rejestrze:

W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do:

1) wystąpienia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji - w przypadku danych lub informacji, o których mowa w art.27 ust. 4 pkt 1-4, 7 i 9 ustawy;

2) dokonania zmian, w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - w przypadku danych lub informacji, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5, 6, 8 i 10 ustawy.

Zasady wykreślania zarejestrowanych podmiotów z Rejestru:

Wykreślenie z Rejestru następuje w przypadku:

 • złożenia przez podmiot wpisany do Rejestru wniosku o wykreślenie;
 • nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 • przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;
 • wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

Dokumenty (wniosek o wpis, wniosek o wykreślenie, informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze) składane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (https://empatia.mpips.gov.pl/).

Wnioski składane są zgodnie z wzorami określonymi przez ministra właściwego do spraw rodziny zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym.

Do wniosku o wpis do rejestru należy dołączyć w formie elektronicznej:

- decyzję Komendanta Państwowej Straży Pożarnej,

- decyzję Państwowego Inspektora Sanitarnego

- zaświadczenie o niekaralności (jeśli podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy jest osobą fizyczną)

Do wniosku dołącza się:

- oryginały dokumentów

- lub uwierzytelnione kserokopie dokumentów.

Miejsce złożenia dokumentów: Złożenie dokumentów następuje w postaci elektronicznej za pomocą systemu https://empatia.mpips.gov.pl/

Opłaty : Jednorazowa opłata za wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych to 424,20 zł.

Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich 27 9574 0005 2001 0000 2176 0002

Wniosek o wpis do rejestru zawiera oświadczenie o dokonaniu opłaty.

Termin i sposób załatwienia : Wydanie zaświadczenia o wpisie do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. 2023, poz. 204 ze zm.).

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 uchwala_X-92.pdf (PDF, 52.64Kb) 2013-08-01 15:06:10 1194 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Osiński 01-08-2013 15:06:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agata Opalińska 01-08-2013
Ostatnia aktualizacja: Agata Opalińska 03-01-2024 09:24:28