Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli położonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych

ul. Nowowiejska 4

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej powyżej 193.000 EURO

na zadanie pn:

„DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE”

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest: „Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli położonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie”
w okresie roku szkolnego 2010/2011, 2011/2012, 2013/2014”, autobusami spełniającymi warunki autobusów szkolnych
w myśl art. 2 ust. 41a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908
z późn. zm.). Załączniki rozszerzające opis przedmiotu zamówienia:
Załącznik nr 1 - Harmonogram dowozu i odwozu uczniów w roku szkolnym 2010/2011
Załącznik nr 2 - Prognozowana liczba dzieci i uczniów objętych dowozem.
Załącznik nr 3 - Wykaz szkół i placówek objętych dowozem.
Wspólny słownik zamówień (CPV):
60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób.

2. TERMIN REALIZACJI:
od 1 września 2010 do 21 czerwca 2013 r.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
8. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych ul. Nowowiejska 4, w pok. 6, w terminie
do dnia 17.08.2010 do godz. 9.00

10. ZASTOSOWANE KRYTERIA
Cena ofertowa - waga 100%

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 55.376 zł na całość zadania lub na jedną część w wysokości 13.844 zł.

12.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
60 dni od daty składania ofert

13. SIWZ jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej pod adresem www.bip.zojo.katywroclawskie.pl

14. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Do przetargu zostaną zakwalifikowani Wykonawcy, którzy:

  • złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

  • nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 PzpU

  • są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

  • wniosą wadium

 

15. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia będą udzielane przez:

Marek Osiński (sprawy merytoryczne) tel. 071/711-47-42 wew. 321;

Dominika Ożga (sprawy formalne dot. zamówienia publicznego) tel. 071/711-47-42 wew. 324

 

 

 

 

Uwaga:
Wykonawcy, którzy pobiorą specyfikację istotnych warunków zamówienia ze strony internetowej zamawiającego są zobowiązani do śledzenia zmian na tej stronie w zakresie danego postępowania i uwzględniania tychże zmian w składanej ofercie.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGLOSZENIE.pdf (PDF, 159KB) 2010-07-09 09:35:45 159KB 639 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Zal._6_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf (PDF, 53.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-09 09:55:14 53.KB 238 razy
2 Zal._1_Harmonogram.pdf (PDF, 90.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-09 09:54:23 90.KB 245 razy
3 Zal._10__Wykaz_potencjalu_technicznego.pdf (PDF, 45.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-09 10:00:00 45.KB 257 razy
4 SIWZ_po_zmianach.pdf (PDF, 123KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-15 12:41:17 123KB 230 razy
5 Zal_3_Wykaz_szkol_i_placowek.pdf (PDF, 49.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-09 09:54:39 49.KB 253 razy
6 SIWZ.pdf (PDF, 123KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-09 09:52:24 123KB 285 razy
7 Zal._4_formularz_ofertowy.pdf (PDF, 45.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-09 09:54:57 45.KB 245 razy
8 Zal._7_projekt_umowy.pdf (PDF, 79.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-09 09:55:23 79.KB 245 razy
9 ZaA_._7_projekt_umowy_po_zmianach.pdf (PDF, 79.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-15 12:41:29 79.KB 220 razy
10 Zal.9_wykaz_pracownikow.pdf (PDF, 47.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-09 09:59:41 47.KB 248 razy
11 Zal_2_Prognozowana_liczba_dzieci_i_uczniow.pdf (PDF, 70.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-09 09:54:32 70.KB 261 razy
12 Zal._8_oswiadczenie_o_wizji_lokalnej.pdf (PDF, 40.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-09 09:59:30 40.KB 247 razy
13 Zal._5_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_udzialu.pdf (PDF, 43.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-07-09 09:55:05 43.KB 244 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 modyfikacja_SIWZ.pdf (PDF, 80.KB) 2010-07-15 12:41:03 80.KB 670 razy
2 modyfikacja_SIWZ_2.pdf (PDF, 33.KB) 2010-07-29 12:07:34 33.KB 635 razy
Wynik postępowania
1 informacja_o_wynikach.pdf (PDF, 59.KB) 2010-08-19 08:13:12 59.KB 673 razy
Udzielenie zamówienia
1 informacja_o_udzieleniu_zamowienia.pdf (PDF, 55.KB) 2010-09-01 11:57:04 55.KB 787 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominika Ożga 09-07-2010 09:35:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominika Ożga 09-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Dominika Ożga 01-09-2010 11:57:09