Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja dotycząca dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2022/2023

Informacja dotycząca dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2022/2023

Zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
(t. j. Dz. U. z 2021, poz. 1082 z późniejszymi zmianami) obowiązkiem gminy jest:


1) (art. 32 ust. 6) - zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 (dot. dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym) bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między burmistrzem, a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

2) (art. 39 ust. 4)

a) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 (kształcenie specjalne i indywidualne nauczanie; wczesne wspomaganie rozwoju dziecka), bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;

b) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 (dzieci i młodzież
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim uczestniczące w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych), a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

- 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

- 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

 3) zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między burmistrzem,  a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest w 2 formach:

 1. Dowóz zorganizowany (zbiorowy) - Usługa świadczona jest przez dwa samochody osobowe ZOJO przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych (winda) lub przewoźnika w ramach komunikacji gminnej szkolnej.

Zasady dotyczące transportu zbiorowego:

Dowóz dzieci odbywa się od poniedziałku do piątku we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2022/2023 i dotyczy wyłącznie obowiązkowych zajęć edukacyjnych (nie dotyczy zajęć pozalekcyjnych);

- Dowóz odbywa się o ściśle określonych godzinach, uzgodnionych pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym, a Zespołem Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich, na podstawie tygodniowego i stałego planu zajęć lekcyjnych;

- W przypadku rezygnacji z dowozu dziecka, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie na piśmie Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich.

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich ul. 1 Maja 83 lub za pośrednictwem ePUAP Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich:

- wniosek o dowóz dziecka

- kserokopię aktualnego orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,

- zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w roku szkolnym 2022/2023 roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki.

Dokumenty należy złożyć najpóźniej do 12 sierpnia 2022 r. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wnioski będą przyjmowane w trakcie roku szkolnego.

Wnioski, które wpłyną po ww. terminie będą rozpatrywane po dniu 1 września 2022 r.

 1. Dowóz indywidualny (własnym pojazdem rodzica) - Rodzice, którzy chcą indywidualnie dowozić swoje dziecko do placówki oświatowej otrzymują zwrot kosztów dowozu (zgodnie z art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 1082 z późniejszymi zmianami  oraz Uchwałą Nr LIV/692/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30.06.2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kąty Wrocławskie na rok szkolny 2022/2023).

art.  39a.  [Sposób realizacji obowiązku dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych]

 1. Obowiązki, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4, gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży
  i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.

2. Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru:

gdzie:

a - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy,
i z powrotem,

b - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c - średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu,

d - średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.

 1.   Średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy,
   w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.
 2.   Zwrot kosztów przewozu, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie umowy zawartej między burmistrzem, a rodzicami.
 3.   Burmistrz zawiera z rodzicami umowę, o której mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji, że dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.
 4.   Jeżeli rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi, kwotę zwrotu kosztów przewozu ustala się zgodnie
  z ust. 2.

 

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich ul. 1 Maja 83 lub za pośrednictwem ePUAP Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich:

- wniosek o zwrot kosztów dowozu dziecka

- oświadczenie o średnim spalaniu paliwa

- kserokopię aktualnego orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,

Dokumenty należy złożyć w terminie do 12 sierpnia 2022 r. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wnioski będą przyjmowane w trakcie roku szkolnego.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 informacja dotycząca dowozu dzieci niepełnosprawnych.pdf (PDF, 195.45Kb) 2022-07-05 09:19:56 65 razy
2 wniosek_o_dowoz_zorganizowany (1).doc (DOC, 48.50Kb) 2022-07-05 09:16:24 85 razy
3 wniosek_o_zwrot_kosztow_dowozu.doc (DOC, 64.00Kb) 2022-07-05 09:16:24 80 razy
4 oswiadczenie_do_wniosku.docx (DOCX, 13.14Kb) 2022-07-05 09:16:24 76 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominika Ożga 05-07-2022 09:16:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominika Ożga 05-07-2022
Ostatnia aktualizacja: Dominika Ożga 05-07-2022 09:19:56