Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wpis do ewidencji

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

ul. Rynek Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego (Gminę Kąty Wrocławskie) obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu Kuratorowi Oświaty oraz organowi podatkowemu.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Do zgłoszenia należy załączyć następującą dokumentację:

 • statut szkoły/placówki lub projekt organizacji wychowania przedszkolnego (w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego),
 • dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych, dyrektora lub osoby kierującej wykonującej zadania i kompetencje określone w ustawie dla dyrektora przedszkola (wyznaczonej przez osobę prowadzącą inną formę wychowania przedszkolnego), przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce
 • potwierdzenie osobowości prawnej osoby prowadzącej (odpis z Krajowego Rejestru Sądowy - osoba prawna),
 • dokumenty poświadczające dysponowanie odpowiednimi pomieszczeniami (np. umowa najmu),
 • informacja osoby prowadzącej o warunkach lokalowych zapewniających:
  - możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  - możliwość realizacji innych zadań statutowych,
  - bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy,
 • opinie dotyczące bezpieczeństwa i higieny w szkole lub placówce:
  - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
  - Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej,
 • zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty (w przypadku szkoły podstawowej),
 • pozytywna opinia kuratora oświaty o spełnianiu przez niepubliczną szkołę wymagań określonych w art. 7 ust. 3 cytowanej ustawy (w przypadku szkoły podstawowej),

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Kąty Wrocławskie innej formy wychowania przedszkolnego

Kserokopie składanych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Uwagi:
Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić organowi, który dokonał wpisu do ewidencji w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji.

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:

 • zgłoszenie nie zawiera wymaganych danych i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie,
 • statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub o wykreśleniu wpisu do ewidencji odwołanie wnosi się do kuratora oświaty, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję odmowną.

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

 • niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji
 • prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej
 • stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem, a w szkole podstawowej lub gimnazjum są także nie wypełniane zobowiązania, o których mowa w art. 82 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) - jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny
 • dokonania wpisu z naruszeniem prawa
 • zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego.

W tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, organ, który dokonał wpisu do ewidencji, oraz gminę, na której terenie jest położona szkoła lub placówka.

Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.

Dodatkowe informacje na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 - ze zm.) - art. 168.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 19_07_2023_11_00_01_Zgloszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.docx (DOCX, 18.97Kb) 2023-07-19 11:00:01 89 razy
2 19_07_2023_10_58_14_Zgloszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.docx (DOCX, 18.97Kb) 2023-07-19 10:58:14 87 razy
3 Wykaz Kadry Pedagogicznej - wzór.docx (DOCX, 12.93Kb) 2018-02-10 11:24:36 755 razy
4 Zgloszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.docx (, 17.28Kb) 2018-02-10 11:23:56 638 razy
5 Zgloszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych innej formy wychowania_przedszkolnego.docx (, 20.92Kb) 2018-02-10 11:23:56 630 razy
6 Zgloszenie zmian w ewidencji szkół i placówek niepublicznych.docx (DOCX, 18.82Kb) 2018-02-10 11:23:56 727 razy
7 Informacja o warunkach lokalowych pozostale placówki.docx (DOCX, 14.36Kb) 2018-02-10 11:23:56 772 razy
8 Informacja o warunkach lokalowych inne formy wychowania przedszkolnego.docx (DOCX, 14.68Kb) 2018-02-10 11:23:56 731 razy
9 Informacje do zarejestrowania w SIO oraz nadania nr REGON.doc (DOC, 42.00Kb) 2018-02-10 11:23:56 745 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agata Opalińska 10-02-2018 11:23:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agata Opalińska 10-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Agata Opalińska 19-07-2023 11:00:01