Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wyprawka szkolna 2015/2016

WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

1. Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” przewidziany jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2015/2016 naukę w:

 • klasie III szkoły podstawowej,
 • klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
 • klasie IV technikum

2. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego, będzie udzielana uczniom:

1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabo słyszącym,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7

 • posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - bez względu na dochód w rodzinie - uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży:

- szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia , z wyjątkiem klasy I,

- gimnazjów, z wyjątkiem klas I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klas I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klas I, ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV,

- szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych,

- liceów plastycznych.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym -pomoc w formie dofinansowania udzielana będzie również na zakup materiałów edukacyjnych. Nie dotyczy to uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do klasy I i II szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci korzystają z darmowego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji wczesnoszkolnej zapewnionego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

3. Kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy w formie „Wyprawki szkolnej” wynosi 574.00 zł na osobę w rodzinie.

4. Z pomocy w formie „Wyprawki szkolnej” mogą również skorzystać uczniowie z rodzin niespełniających kryterium dochodowego jeśli w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,  zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, (art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). Na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Liczba uczniów , którym pomoc zostanie przyznana poza kryterium nie może przekroczyć w gminie 5% ogólnej liczby uczniów.

5. Do wniosku należy dołączyć:

W przypadku ubiegania się o pomoc w ramach kryterium dochodowego:

 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenie wniosku,
 • odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (jeżeli dotyczy),
 • oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów, potwierdzone przekazem pocztowym lub wyciągiem bankowym,
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych,
 • kserokopia decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego,
 • kserokopia decyzji o pobieranym dodatku mieszkaniowym,
 • oświadczenie o wysokości dochodów – w przypadku pracy dorywczej,
 • zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego (za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku).

 

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia poza kryterium dochodowym - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.

 

6. Wniosek należy złożyć w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016 do dnia 10 września 2015 roku.

7. Wysokość pomocy finansowej dla uczniów w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie wynosić:

Lp.

Typ szkoły/klasa

Wysokość dofinansowania

1)

Dla ucznia: klasy III szkoły podstawowej lub klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

do kwoty 225 zł

2)

Dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. - w klasie III szkoły podstawowej albo klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego

do kwoty 225 zł

3)

Dla ucznia: niesłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. - w klasie III szkoły podstawowej albo w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego*

do kwoty 770 zł

4)

Dla ucznia: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym - w klasach III, V i VI szkoły podstawowej lub klasy II i III gimnazjum, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego lub w szkole ponadgimnazjalnej

do kwoty 225 zł

5)

Dla ucznia: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym - w klasach III, V i VI szkoły podstawowej lub klasy II i III gimnazjum,który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego*

do kwoty 770 zł

6)

Dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. - w klasach V i VI szkoły podstawowej, w klasach V i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub w klasach II i III ogólnokształcącej szkoły baletowej, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego

do kwoty 325 zł

7)

Dla ucznia: niesłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. - w klasach V i VI szkoły podstawowej, w klasach V i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub w klasach II i III ogólnokształcącej szkoły baletowej, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego**

do kwoty 770 zł

8)

Dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. - w klasach II i III gimnazjum, w klasach II i III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasach II i III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasach V i VI ogólnokształcącej szkoły baletowej,który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego

do kwoty 350 zł

9)

Dla ucznia: niesłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. - w klasach II i III gimnazjum, w klasach II i III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasach II i III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasach V-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej,który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego***

do kwoty 607 zł

10)

Dla ucznia klasy IV technikum

do kwoty 445 zł

11)

Dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. - w zasadniczej szkole zawodowej

do kwoty 390 zł

12)

Dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. - w liceum ogólnokształcącym, technikum, w klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, w klasach VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznym

do kwoty 445 zł

13)

Dla ucznia: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - w klasach I i II szkoły podstawowej w przypadku, gdy nie korzysta z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji wczesnoszkolnej zapewnionego przez MEN

do kwoty 175 zł

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wniosek wyprawka.doc (DOC, 61.00Kb) 2015-08-18 07:21:14 537 razy
2 wniosek wyprawka dziecko niepełnosparwne.doc (DOC, 32.50Kb) 2015-08-18 07:21:14 513 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Osiński 18-08-2015 07:18:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Osiński 18-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Marek Osiński 18-08-2015 07:21:14