Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa oleju opałowego na cele grzewcze do szkół położonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie


Kąty Wrocławskie: Dostawa oleju opałowego na cele grzewcze do szkół położonych na terenie

Gminy Kąty Wrocławskie
Numer ogłoszenia: 327348 - 2011; data zamieszczenia: 10.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych , ul. Nowowiejska 4, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 71 711 47 42 lub 43, e-mail: zojo@katywroclawskie.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zojo.katywroclawskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego na cele grzewcze do szkół położonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę lekkiego oleju opałowego do szkół położonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie:

- Szkoła Podstawowa w Gniechowicach - 40000 litrów

- Szkoła Podstawowa w Sadkowie - 20800 litrów

-Szkoła Podstawowa Nr 2 i Gimnazjum w Kątach Wrocławskich - 50000 litrów

- Gimnazjum w Jaszkotlu-30000 litrów

w okresie od 01 listopada 2011 do 31 października 2012.

W/w szkoły będą zawierały indywidualnie umowy z Wykonawcą i każda z nich będzie rozliczać się samodzielnie z dostaw, z wyłączeniem Gimnazjum w Kątach Wrocławskich. W związku z łączącym Szkołę Podstawową Nr 2 i Gimnazjum w Kątach Wrocławskich porozumieniem w sprawie pokrywania kosztów zakupu paliwa przeznaczonego do ogrzewania budynku szkół, umowa zostanie zawarta przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2.

Zakres zamówienia obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego o parametrach:

gęstość w temp. 15°C max. 860 Mg/m3, wartość opałowa - min.42,6 MJ/kg, temperatura zapłonu - min. 56°C, zawartość siarki - max. 10 mg/kg, zawartość wody - max. 200 mg/kg.

Przedmiot umowy powinien odpowiadać parametrom zgodnym z normami i przepisami obowiązującymi przy zakupie oleju opałowego Wykonawca zobowiązuje się na dostarczenie przedmiotu zamówienia własnym transportem i na swój koszt do następujących szkół:

- Szkoła Podstawowa w Gniechowicach ul. Szkolna 4

- Szkoła Podstawowa w Sadkowie ul. Szkolna 9

- Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Brzozowa 6

- Gimnazjum w Jaszkotlu Jaszkotle 27

Wykonawca gwarantuje poprzez załączenie do każdej partii towaru certyfikatu jakościowego, że olej opałowy odpowiadać będzie warunkom Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr 221 poz.1441) Wykonawca dostarczać będzie olej opałowy, w temperaturze rzeczywistej, autocysterną wyposażoną w urządzenie do pomiaru paliw z aktualnym świadectwem legalizacji urządzenia pomiarowego Dostawa oleju opałowego do szkół odbywać się będzie każdorazowo na podstawie pisemnych lub telefaksowych zamówień składanych przez dyrektorów szkół.

Ilość oleju jest ilością szacunkową i może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu ze względu na potrzeby Zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

-aktualna koncesja uprawniająca do obrotu paliwami płynnymi

- oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert - dotyczy spółek prawa handlowego

- oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp - polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż,3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

II.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- koncesję, zezwolenie lub licencję

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż,3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż,3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

-umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zojo.katywroclawskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych ul. Nowowiejska 4 55-080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych ul. Nowowiejska 4, 55-080 Kąty Wrocławskie pokój nr 6.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf (PDF, 2.7MB) 2011-10-10 14:17:52 2.7MB 773 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Zal_nr_1_formularz_ofertowy.pdf (PDF, 76.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-10 14:18:04 76.KB 76 razy
2 Zal_nr_2_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf (PDF, 44.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-10 14:18:12 44.KB 67 razy
3 Zal_nr_3_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf (PDF, 54.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-10 14:18:23 54.KB 64 razy
4 SIWZ.pdf (PDF, 4.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-10 14:17:52 4.9MB 102 razy
5 Zal_nr_4_projekt_umowy.pdf (PDF, 91.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-10-10 14:18:31 91.KB 74 razy
Wynik postępowania
1 informacja_o_wynikach_postepowania.pdf (PDF, 526KB) 2011-10-21 14:29:49 526KB 723 razy
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf (PDF, 1.1MB) 2011-11-09 11:19:22 1.1MB 793 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominika Ożga 10-10-2011 14:17:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominika Ożga 10-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Dominika Ożga 09-11-2011 11:19:32