Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Kątach Wrocławskich


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

im. Kardynała Bolesława Kominka

ul.1 Maja 59

55-080 Kąty Wrocławskie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

 

„REMONT DACHU NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

 

1) Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45.00.00.00 - 7 Roboty budowlane

 

2.1 Zakres zamówienia obejmuje wykonanie remontu dachu na istniejącym budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kątach Wrocławskich określonych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do umowy.

2.2 Roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową, przedmiarami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną.

2.3 Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy a w szczególności w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

a. Konieczność wykonania robót dodatkowych;

b. Zawieszenie przez Zamawiającego wykonania robót;

c. Wprowadzenie zmiany, która w razie przyjęcia: przyśpieszy ukończenie robót, obniży koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie lub utrzymanie robót, poprawi sprawność lub zwiększy wartość ukończonych robót dla Zamawiającego lub w inny sposób będzie korzystna dla Zamawiającego;

d. Wprowadzenie robót zamiennych wynikających z przepisów art. 20 ust. 1 pkt 3 i pkt. 4b) ustawy Prawo Budowlane o nieprzekraczalnej wartości określonej za tożsamy zakres w ofercie Wykonawcy;

e. Konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań w związku z odkryciem reliktów o szczególnym znaczeniu kulturowym i naukowym w obrębie prowadzonych robót;

f. Klęska żywiołowa;

g. Siła wyższa;

h. Zmiana przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,

i. Zmiana osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych,

j. Zmiana osób realizujących zadanie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone

w SIWZ

3) Termin wykonania zamówienia: 15-08-2011 r.

4) Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego zadania.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

6) Termin składania ofert upływa dnia 27. 04.2011r. godz. 10.30

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka
55-080 Kąty Wrocławskie, sekretariat

7) Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100 %

8) Wadium - 5 000

9) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.bip.zojo.katywroclawskie.pl

11) Warunki udziału w postępowaniu:

11.1.Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

  • Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych
    i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  • Złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

  • Wykażą się, co najmniej dwiema robotami , których zakres prac jest zbliżony do przedmiotu zamówienia na kwotę co najmniej 100 000 zł. brutto każda polegające na remoncie, odtworzeniu, renowacji starych konstrukcji drewnianych w istniejącym budynku i potwierdzą dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (dokumenty powinny określać zakres i wartość robót) .

- posiadają wykwalifikowaną kadrę techniczną posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji technicznych bez ograniczeń w zakresie niezbędnym wynikającym ze specyfiki niniejszego zamówienia oraz aktualny wpis na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa tj. powinni dysponować :

• Kierownikiem budowy, który posiada:

- uprawnienia budowlane, specjalności konstrukcyjno-budowlanej upoważniające do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, nadane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące kierowanie budową (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów),

- aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem właściwej Izby,

- doświadczenie przy kierowaniu co najmniej dwoma budowami, wartości każdej nie mniej niż 100 000,00 zł brutto, polegające na remoncie, odtworzeniu, renowacji starych konstrukcji drewnianych w istniejącym budynku. Referencje powinny zawierać zakres i wartość robót.

Pracownikami posiadającymi doświadczenie w robotach ciesielskich, odtworzeniowych renowacyjnych starych konstrukcji drewnianych - Wykonawca przedstawi stosowne oświadczenie.

- posiadają ubezpieczenie OC od prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości wystarczającej na pokrycie ewentualnych roszczeń Zamawiającego w przypadku uszkodzeń lub zniszczeń już wykonanych robót, powstałych w trakcie prowadzenia prac przy realizacji zamówienia - na kwotę nie mniejszą niż
250 000,00 zł.

- Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych

11.2. Wyklucza się z ubiegania się o udzielenie przedmiotowego zamówienia podmioty gospodarcze określone
w art. 24 ust.1, ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

11.3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

12) Osobą uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Dyrektor Lidia Reps tel. (071)316 65 18
w godz. 8.00-14.00 od poniedziałku do piątku.

13. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.04.2011 r.
pod nr 68022-2011

 

 

 

 

Ogłoszenie umieszcza się na okres 22 dni, od dnia 06. 04.2011 do dnia 27.04.2011 r.

Kąty Wrocławskie, 06. 04. 2011 r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf (PDF, 55.KB) 2011-04-06 15:07:06 55.KB 846 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 harmonogram_rzeczowy.xls (XLS, 29KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-06 15:08:42 29KB 150 razy
2 zestawienie_materialow.pdf (PDF, 13.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-06 15:13:29 13.KB 150 razy
3 specyfikacja_SWiOR.pdf (PDF, 140KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-06 15:15:17 140KB 159 razy
4 Ocena_Stanu_Technicznego.pdf (PDF, 442KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-06 15:10:00 442KB 521 razy
5 Rzut_wiezby_dachowej.pdf (PDF, 17.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-06 15:56:29 17.MB 163 razy
6 SIWZ.pdf (PDF, 279KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-06 15:08:14 279KB 198 razy
7 PRZEDMIAR.pdf (PDF, 1.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-06 15:09:14 1.3MB 198 razy
8 OPIS_TECHNICZNY_EKSPERTYZA.pdf (PDF, 2.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-04-06 15:10:32 2.7MB 314 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 ODPOWIEDZI_NA_ZAPYTANIA.pdf (PDF, 42.KB) 2011-04-20 10:53:08 42.KB 731 razy
Wynik postępowania
1 informacja_o_wynikach.pdf (PDF, 435KB) 2011-05-04 14:07:34 435KB 782 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominika Ożga 06-04-2011 15:07:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominika Ożga 06-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Dominika Ożga 04-05-2011 14:07:42