Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO NA CELE GRZEWCZE DO SZKÓŁ POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE


Kąty Wrocławskie, dnia 12 października 2009 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 206.000 euro
zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 354960-2009 w dniu 12 października 2009 r.

 

1. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich

Rynek - Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie tel. 071/390-72-13 fax. 071/390-72-01

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm) zwaną dalej w skrócie Pzp.

 

3. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SIWZ

www.bip.zojo.katywroclawskie.pl

 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje dostawę lekkiego oleju opałowego do szkół położonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie (wg słownika CPV -09135100-5):

- Szkoła Podstawowa w Gniechowicach - 35.000 litrów
- Szkoła Podstawowa w Sadkowie - 20.000 litrów
- Szkoła Podstawowa Nr 2 i Gimnazjum im. M. Kopernika w Kątach Wrocławskich, łącznie - 37.500 litrów
- Gimnazjum w Jaszkotlu - do 28.000 litrów
w okresie od 01 listopada 2009 r. do 31 października 2010 r.

W/w podmioty będą zawierały indywidualne umowy z Wykonawcą. Zakres zamówienia obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego o parametrach:

 • gęstość w temp. 15°C max. 860 Mg/m3

 • wartość opałowa - min.42,6 MJ/kg,

 • temperatura zapłonu - min. 56°C

 • zawartość siarki - max. 10 mg/kg

 • zawartość wody - max. 200 mg/kg

Przedmiot umowy powinien odpowiadać parametrom zgodnym z normami i przepisami obowiązującymi przy zakupie oleju opałowego. Wykonawca zobowiązuje się na dostarczenie przedmiotu zamówienia własnym transportem i na swój koszt do siedziby Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje poprzez załączenie do każdej partii towaru certyfikatu jakościowego, że olej opałowy odpowiadać będzie warunkom Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr 221 poz.1441) Wykonawca dostarczać będzie olej opałowy, w temperaturze rzeczywistej, autocysterną wyposażoną w urządzenie do pomiaru paliw z aktualnym świadectwem legalizacji urządzenia pomiarowego. Dostawa oleju opałowego odbywać się będzie każdorazowo na podstawie pisemnych lub telefaksowych zamówień składanych przez dyrektorów szkół. Ilość oleju jest ilością szacunkową i może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu ze względu na potrzeby Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych. Zamawiający nie będzie zawierać umowy ramowej. Zamawiający nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę bez zastosowania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

5. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

 • Wypełniony formularz oferty wraz z oświadczeniami zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ

 • Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie
  art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, oświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot).

 • Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert [w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot]

 • Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.

 • zaparafowany projekt umowy z dopiskiem „akceptacja” i pieczęcią firmową Wykonawcy

 • Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne lub oświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego

 • Kserokopię koncesji uprawniającej do obrotu paliwami płynnymi

 • Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

6. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie realizowane od 01 listopada 2009 r. do 31 października 2010 r.

 

7. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Udział w postępowaniu publicznym mogą wziąć Wykonawcy, którzy:

 • złożą kompletną ofertę

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 • nie są wykluczeni na podstawie art. 24 Ustawy Pzp

 • są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

 

Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny spełniania tych warunków według formy „spełnia-nie spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

 

8. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Nie wymaga się wniesienia wadium.

9. OPIS KRYTERIÓW I OCENA OFERT

Jedynym kryterium będzie CENA -100% 1 litra oleju opałowego brutto. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Cena będzie liczona według wzoru:

 

Obo - ilość punktów ocenianej oferty brutto

CN - cena najniższa (brutto) ze złożonych ofert

100% - waga danego kryterium

CB - cens brutto badanej

Obo = CN/CB x 100% - waga danego kryterium CB - cena brutto badanej oferty

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (Obo). Oceny ofert dokona komisja powołana przez Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich.

 

10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Oferty należy składać osobiście lub pocztą na adres:

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Katach Wrocławskich

Rynek - Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie

w terminie do dnia 20.10.2009.do godz. 10.00

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Nie wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

 

Dyrektor ZOJO
mgr Marek Osiński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znak sprawy: ZOJO 341/03/09

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu za zadanie pn.

„Dostawa oleju opałowego na cele grzewcze do szkół położonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie”

październik 2009

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_olej_opalowy.pdf (PDF, 54.KB) 2009-10-12 13:10:01 54.KB 739 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_olej_opalowy.pdf (PDF, 107KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-10-12 13:10:01 107KB 39 razy
2 projekt_umowy.pdf (PDF, 74.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-10-12 13:11:08 74.KB 36 razy
3 formularz_ofertowy.pdf (PDF, 57.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-10-12 13:10:37 57.KB 37 razy
4 oswiadczenie.pdf (PDF, 32.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-10-12 13:10:55 32.KB 38 razy
Wynik postępowania
1 wyniki_postepowania.pdf (PDF, 352KB) 2009-10-26 13:02:16 352KB 728 razy
2 informacja_o_wynikach.pdf (PDF, 59.KB) 2010-08-19 08:11:34 59.KB 733 razy
Udzielenie zamówienia
1 0gloszenie_o_udzieleniu__zamow.pdf (PDF, 82.KB) 2009-11-12 10:00:54 82.KB 752 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominika Ożga 12-10-2009 13:10:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominika Ożga 12-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Dominika Ożga 19-08-2010 08:11:40