Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa oleju opałowego na cele grzewcze do szkół położonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie

Kąty Wrocławskie: Dostawa oleju opałowego na cele grzewcze do szkół położonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie

Numer ogłoszenia: 280768 - 2015; data zamieszczenia: 21.10.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

1) NAZWA I ADRES: Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych , ul. Nowowiejska 4, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 71 33 47 200, faks 71 33 47 200. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zojo.katywroclawskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego na cele grzewcze do szkół położonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę lekkiego oleju opałowego do szkół położonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie: - Szkoła Podstawowa w Gniechowicach - 38 000 litrów, - Szkoła Podstawowa w Sadkowie - 20 000 litrów, - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Gimnazjum im. M. Kopernika w Kątach Wrocławskich - 50 000 litrów, (szkoły posiadają wspólny piec, mieszczący się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2), - Gimnazjum w Jaszkotlu - 30 000 litrów w okresie od 01 listopada 2015 r. do 31 października 2016 r. W/w szkoły będą zawierały indywidualnie umowy z Wykonawcą i każda z nich będzie rozliczać się samodzielnie z dostaw, z wyłączeniem Gimnazjum w Kątach Wrocławskich. W związku z łączącym Szkołę Podstawową Nr 2 i Gimnazjum w Kątach Wrocławskich porozumieniem w sprawie pokrywania kosztów zakupu paliwa przeznaczonego do ogrzewania budynku szkół, umowa zostanie zawarta przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego o parametrach: gęstość w temp. 15°C max. 860 Mg/m3, wartość opałowa - min.42,6 MJ/kg, temperatura zapłonu - min. 56°C, zawartość siarki - max. 10 mg/kg, zawartość wody - max. 200 mg/kg. Przedmiot umowy powinien odpowiadać parametrom zgodnym z normami i przepisami obowiązującymi przy zakupie oleju opałowego Wykonawca zobowiązuje się na dostarczenie przedmiotu zamówienia własnym transportem i na swój koszt do następujących szkół: - Szkoła Podstawowa w Gniechowicach ul. Szkolna 4 - Szkoła Podstawowa w Sadkowie ul. Szkolna 9 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kątach Wrocławskich ul. Brzozowa 6 - Gimnazjum w Jaszkotlu Jaszkotle 27 Wykonawca gwarantuje poprzez załączenie do każdej partii towaru certyfikatu jakościowego, że olej opałowy odpowiadać będzie warunkom Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2013 r. poz.1058 z późn. zm) Wykonawca dostarczać będzie olej opałowy, w temperaturze rzeczywistej, autocysterną wyposażoną w urządzenie do pomiaru paliw z aktualnym świadectwem legalizacji urządzenia pomiarowego Dostawa oleju opałowego do szkół odbywać się będzie każdorazowo na podstawie pisemnych lub telefaksowych zamówień składanych przez dyrektorów szkół. Ilość oleju jest ilością szacunkową i może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu ze względu na potrzeby Zamawiającego..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.50.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2016. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia oraz aktua;nej koncesji uprawniajacej do obrotu paliwami płynnymi według formuły spełnia - nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia według formuły spełnia - nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia według formuły spełnia - nie spełnia. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia według formuły spełnia - nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia według formuły spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt

III.4.2. III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena - 97 2 - Termin płatności - 3 IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zmiana umowy o udzielenie zamówienia publicznego powinna być za każdym razem oceniana z punktu widzenia zgodności z przepisami regulującymi dopuszczalność zmian umowy o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności art. 144 ust. 1 Pzp zgodnie, z którym zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 5. Nie wymagają zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego zmiany dotyczące m. in.: adresu siedziby, numeru rachunku bankowego, imion i nazwisk osób uprawnionych do reprezentacji oraz odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia w umowie zmian: a) których potrzeba wprowadzenia jest następstwem zmiany obowiązujących przepisów prawa, b) jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, c) w zakresie danych osób uprawnionych do reprezentowania stron. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy potrzeba jej wprowadzenia będzie konsekwencją wystąpienia okoliczności zewnętrznych, niezależnych. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia w umowie zmian, których potrzeba wprowadzenia jest następstwem działania siły wyższej, uniemożliwiającej realizację zamówienia na warunkach określonych w złożonej ofercie i SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości przysługującego wykonawcy wynagrodzenia, będącej następstwem ustawowej zmiany stawki VAT. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do umowy zmian będących następstwem zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: a) opis zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, d) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin wykonania umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zojo.katywroclawskie.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich ul. Nowowiejska 4, 55-080 Kąty Wrocławskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich ul. Nowowiejska 4, 55-080 Kąty Wrocławskie, pokój nr 6. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie.htm (HTM, 15.KB) 2015-10-21 14:03:42 15.KB 1 raz
2 21_10_2015_14_14_52_ogłoszenie.htm (HTM, 15.KB) 2015-10-21 14:14:52 15.KB 713 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 6.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-10-21 14:00:26 6.6MB 135 razy
Wynik postępowania
1 Informacja o wynikach.pdf (PDF, 179KB) 2015-10-30 12:58:30 179KB 600 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie.pdf (PDF, 666KB) 2015-11-18 09:35:56 666KB 606 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominika Ożga 21-10-2015 13:56:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominika Ożga 21-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Dominika Ożga 18-11-2015 09:35:56