Kąty Wrocławskie: Dostawa oleju opłaowego na cele grzewcze do szkół położonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie
Numer ogłoszenia: 236901 - 2013; data zamieszczenia: 08.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 420776 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych, ul. Nowowiejska 4, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 71 33 47 200, faks 71 33 47 200.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opłaowego na cele grzewcze do szkół położonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę lekkiego oleju opałowego do szkół położonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie: Szkoła Podstawowa w Gniechowicach - 39 000 litrów, Szkoła Podstawowa w Sadkowie - 20 000 litrów, Szkoła Podstawowa Nr 2 i Gimnazjum im. M. Kopernika w Kątach Wrocławskich - 50 000 litrów, (szkoły posiadają wspólny piec, mieszczący się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2), Gimnazjum w Jaszkotlu - 30 000 litrów w okresie od 01 listopada 2013 r. do 31 października 2014 r. W/w szkoły będą zawierały indywidualnie umowy z Wykonawcą i każda z nich będzie rozliczać się samodzielnie z dostaw, z wyłączeniem Gimnazjum w Kątach Wrocławskich. W związku z łączącym Szkołę Podstawową Nr 2 i Gimnazjum w Kątach Wrocławskich porozumieniem w sprawie pokrywania kosztów zakupu paliwa przeznaczonego do ogrzewania budynku szkół, umowa zostanie zawarta przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego o parametrach: gęstość w temp. 15°C max. 860 Mg/m3, wartość opałowa - min.42,6 MJ/kg, temperatura zapłonu - min. 56°C, zawartość siarki - max. 10 mg/kg, zawartość wody - max. 200 mg/kg Przedmiot umowy powinien odpowiadać parametrom zgodnym z normami i przepisami obowiązującymi przy zakupie oleju opałowego Wykonawca zobowiązuje się na dostarczenie przedmiotu zamówienia własnym transportem i na swój koszt do następujących szkół: Szkoła Podstawowa w Gniechowicach ul. Szkolna 4, Szkoła Podstawowa w Sadkowie ul. Szkolna 9, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kątach Wrocławskich ul. Brzozowa 6, Gimnazjum w Jaszkotlu Jaszkotle 27. Wykonawca gwarantuje poprzez załączenie do każdej partii towaru certyfikatu jakościowego, że olej opałowy odpowiadać będzie warunkom Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2013 r. poz.1058) Wykonawca dostarczać będzie olej opałowy, w temperaturze rzeczywistej, autocysterną wyposażoną w urządzenie do pomiaru paliw z aktualnym świadectwem legalizacji urządzenia pomiarowego Dostawa oleju opałowego do szkół odbywać się będzie każdorazowo na podstawie pisemnych lub telefaksowych zamówień składanych przez dyrektorów szkół. Ilość oleju jest ilością szacunkową i może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu ze względu na potrzeby Zamawiającego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.50.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 427642,28 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ