Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Art. 122;
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;
 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
 6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Uwagi

 1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.
 2. Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy o Prawie oświatowym dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

1. do 8 081 zł - w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia),

2. 254 zł - przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia).

Waloryzacja dofinansowania

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Termin składania dokumentów

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
 2. Załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem:
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,
 • Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy,
 • Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • Kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 • Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
  • Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
  • Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,
   • Kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
   • Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
   • Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
   • Oświadczenie o poniesionych kosztach.

Forma przyznania dofinansowania

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Termin realizacji sprawy

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Miejsce załatwienia sprawy

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich ul. Nowowiejska 4, 55-080 Kąty Wrocławskie, pokój nr 5.

 

Załączniki do pobrania

1 Wniosek o dofinansowanie kosztow ksztalcenia młodocianych pracownikow.rtf (RTF, 12KB) 2018-11-26 15:13:16 19 razy
2 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.pdf (PDF, 14KB) 2018-11-26 15:13:16 19 razy
3 Oświadczenie o otrzymanej_nieotrzymanej pomocy de minimis.rtf (RTF, 12KB) 2018-11-26 15:13:16 20 razy
4 Zawiadomienie o zawarciu umowy.rtf (RTF, 87KB) 2018-11-26 15:13:16 19 razy
5 Oświadczenie o poniesionych kosztach.doc (DOC, 47KB) 2018-11-26 15:13:16 19 razy
6 Oswiadczenia_o_de_minimis.rtf (RTF, 80KB) 2015-10-22 12:16:39 405 razy
7 formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis.xlsx (XLSX, 76KB) 2014-11-28 13:42:11 560 razy
8 wniosek_o_zwrot_kosztow_ksztalcenia_mlodocianego_pracownika.rtf (RTF, 87KB) 2013-11-08 11:57:05 720 razy
9 formularz_informacji_o_wnioskodawcy.rtf (RTF, 35KB) 2013-11-08 11:57:05 281 razy
10 oswiadczenia_o_pomoc_de_minimis.rtf (RTF, 80KB) 2013-11-08 11:57:05 142 razy
11 oswiadczenie_zwykle.rtf (RTF, 67KB) 2013-11-08 11:57:05 623 razy
12 zawiadomienie.doc (DOC, 28KB) 2013-11-08 11:53:17 619 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Osiński 08-11-2013 11:53:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agata Opalińska 08-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Agata Opalińska 26-11-2018 15:13:34