Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników


Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Art. 70b (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.)  
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278, z póź. zm.);
 3. Rozporządzenie MENiS z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, § 10 ust. 4 i 5  (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626) ;
 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2007 r., Nr 59, poz. 404 ze zmianami),
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz.311),

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

 1. 8 081 zł - w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym
  36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia
 2. 4 587 zł. – w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia 24 miesiące,
 3. 254 zł - w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy –za każdypełny miesiąc kształcenia.

Waloryzacja dofinansowania

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

 

Od 01.09.2012 r. w art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).

Kwota pomocy de minimis dla określonego przedsiębiorcy wynosi 200 tys. euro brutto w okresie 3 kolejnych lat kalendarzowych. Dokonując oceny, bierze się pod uwagę bieżący rok kalendarzowy oraz 2 poprzednie lata.

W związku z tym przy składaniu wniosku o dofinansowanie każdy wnioskodawca, oprócz dotychczas wymaganych dokumentów, jest zobowiązany na podstawie art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 ze zm.) do przedłożenia:

 1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 2. formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. Nr 53, poz. 311 );
 3. sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.). Jeżeli wnioskodawca nie podlega sprawozdawczości rachunkowej, powinien złożyć oświadczenie o nieprowadzeniu sprawozdawczości zgodnie z ww. ustawą.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, 
 2. Załączniki do wniosku potwierdzone  za zgodność z oryginałem:
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy na umowę o pracę,
  • kopie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy,
  • kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  • kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
  • kopie dokumentów potwierdzających datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym,
  • kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
  • kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
  • kopię dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
  • Wypełniony formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  • Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości   pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
  • kopię sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.). lub oświadczenie o nieprowadzeniu sprawozdawczości zgodnie z ww. ustawą.

Termin składania dokumentów

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się
w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Uwagi

 1. zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.
 2. Pracodawca w jednym wniosku ubiega się  o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.

Forma przyznania dofinansowania

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie

Od roku 2009 dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy – zgodnie ze znowelizowaniem ustawy o systemie oświaty.

  

Załączniki do pobrania

1 Oswiadczenia_o_de_minimis.rtf (RTF, 80KB) 2015-10-22 12:16:39 392 razy
2 formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis.xlsx (XLSX, 76KB) 2014-11-28 13:42:11 550 razy
3 wniosek_o_zwrot_kosztow_ksztalcenia_mlodocianego_pracownika.rtf (RTF, 87KB) 2013-11-08 11:57:05 704 razy
4 formularz_informacji_o_wnioskodawcy.rtf (RTF, 35KB) 2013-11-08 11:57:05 280 razy
5 oswiadczenia_o_pomoc_de_minimis.rtf (RTF, 80KB) 2013-11-08 11:57:05 142 razy
6 oswiadczenie_zwykle.rtf (RTF, 67KB) 2013-11-08 11:57:05 613 razy
7 zawiadomienie.doc (DOC, 28KB) 2013-11-08 11:53:17 604 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Osiński 08-11-2013 11:53:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Osiński 08-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Marek Osiński 22-10-2015 12:16:39